ProTalent ka si detyrim ushtrimin e veprimtarisë së saj sipas të gjitha rregullave e rregulloreve të zbatueshme dhe ligjeve në fuqi. Ne jemi të vendosur për të ndihmuar gjithë përdoruesit që të veprojnë në mënyra që mbrojnë besimin dhe respektin. Ky kod shërben si udhëzues i përdorimit të sajtit tonë sipas rregullave dhe duhet të respektohet gjatë gjithë kohës. Shkelja e këtij Kodi, rregulloreve apo procedurave do të shkaktojë marrjen e masave disiplinore që mund të çojnë deri në mbyllje të llogarisë. Çdo pyetje rreth këtij Kodi duhet të dërgohet tek Ndihma e ProTalent, ku mund t’ju japim informacion shtesë rreth procedurës(ave) të sakta që duhen ndjekur, si dhe mund të zgjidhim çdo shqetësim që mund të keni.

Sjellja personale

 • Do të veproj në mënyrë etike dhe me integritet.
 • Do të jem konform të gjitha rregullave të ProTalent.
 • Do të respektoj të drejtat e të gjithë Përdoruesve.
 • Nuk do të keqpërdor informacionet private, ose marr pjesë në ndonjë praktikë tjetër të jashtëligjshme .
 • Do të respektoj interesat, të drejtat dhe sigurinë e Përdoruesve.
 • Nuk do të ngacmoj, bëj presion apo diferencim.
 • Nuk do të falsifikoj identitetin tim apo të ndonjë tjetri dhe do të jap informacion të vërtetë dhe të saktë.

Materialet e përdoruesit

Unë mbaj përgjegjësi për materialet që postoj në ProTalent dhe:

 • Nuk do të postoj material që shkel të drejtat e autorit apo të drejtat e pronësisë intelektuale.
 • Nuk do të postoj material që shkel ndonjë ligj apo rregullore.
 • Nuk do të postoj material përçmues.
 • Nuk do të postoj material të turpshëm apo që përmban pornografi fëmijësh.
 • Nuk do të postoj material që përmban informacion jo të plotë, të rremë, apo të pasaktë për ndonjë person.
 • Nuk do të postoj material që përmban virus apo programe që synojnë të dëmtojnë ndonjë sistem.
 • Nuk do të postoj material që krijon probleme për ProTalent ose dëmton funksionimin e biznesit të saj apo reputacionin.

Privatësia

 • Do të respektoj privatësinë dhe fshehtësinë.
 • Nuk do të zbuloj informacionet apo dokumentet e përftuara, përveç se si kërkohet nga ligji ose kur jepet autorizim.

Kontakt

 • Nuk do t’u kërkoj përdoruesve të tjerë të ProTalent të dhënat e kontaktit private dhe do të komunikoj me ta vetëm nëpërmjet opsioneve të uebsajtit.

Mashtrim

 • Do të raportoj çdo shkelje.
 • Nuk do të marr pjesë në mashtrim.
 • Nuk do të krijoj llogari të shumëfishta.
 • Nuk do të përdor këtë website për të transferuar fonde në mënyrë të jashtëligjshme.
 • Nuk do të përdor Sajtin për të dhënë reagim të rremë.

Komunikimi

 • Do të shmang teprimet, vёrejtjet ofenduese, and referencat e pahijshme.
 • Nuk do të përfshihem në sulme personale, kritika të tjera negative apo të pa drejta, ose sjellje të tjera joprofesionale.

Spam ose Reklamë

 • Nuk do të dërgoj mesazhe të panjohura (spam) apo reklamoj website ose shërbimin tim, deri sa ajo ndalohet.

Pagesat

 • Nuk do të përdor ProTalent për të thjeshtëzuar shkëmbim parash.